test-page

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Administratorem danych jest Szkółka Pływacka „DEPKA” Karol Torcz, 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Stowarzyszenie pływackie Swimmers informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail, MMS)

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez Stowarzyszenie pływackie Swimmers w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie przez Stowarzyszenie pływackie Swimmers mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w formie nagrania video oraz zdjęć wykonanych w czasie wycieczki/wyjazdu.
REGULAMIN

Organizatorem zajęć Stowarzyszenie Pływackie Swimmers z siedzibą przy ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa.
Zajęcia odbywają się na pływalni Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa.
Uczestników zajęć obowiązuje znajomość oraz przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia Pływackiego Swimmers, a także pływalni, na której odbywają się zajęcia.
Dziecko zostaje przyjęte do Stowarzyszenia po podpisaniu Deklaracji/Umowy przez rodzica (opiekuna prawnego) i opłaceniu pierwszych zajęć.
Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostają przyjęci do Stowarzyszenia po podpisaniu Deklaracji/Umowy i opłaceniu zajęć.
Dziecko poniżej 4 roku życia wchodzi do wody pod opieką jednego rodzica lub opiekuna.
Rok szkolny w Stowarzyszeniu pływackim Swimmers trwa od 1 września do 30 czerwca, zajęcia wakacyjne od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku.
Wybrane dni, godziny obowiązują przez dany rok szkolny lub wakacje. Przed każdym rokiem szkolnym lub wakacjami należy zapisać się ponownie na kontynuację zajęć.
Na basenie osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką instruktora. Po zajęciach rodzic/opiekun dziecka odbiera dziecko od instruktora i opuszcza pływalni. Czas trwania zajęć jest wpisany w Deklarację/Umowę.
Instruktor może wyprosić uczestnika z zajęć, jeżeli jego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu i życiu innych uczestników.
Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na pływalni. Dlatego też prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
Opłata jest uiszczana za miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca lub semestralnie we wrześniu i lutym, wyłącznie na konto Stowarzyszenia Pływackiego Swimmers.
Opłaty miesięczne są stałe niezależnie od rzeczywistej liczby obecności dziecka na zajęciach i nie podlegają zwrotowi.
Brak opłaty za zajęcia będzie skutkował nie wpuszczeniem uczestnika na zajęcia i jego usunięciem z list obecności.
Jest możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, po ustaleniu telefonicznym, dnia i godziny zajęć z Biurem. (Na odrabianych zajęciach nie gwarantujemy takich samych warunków jak w grupie docelowej).
Zajęcia można odrobić najpóźniej miesiąc po poprzednim miesiącu.
W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą i trwającej powyżej 30-stu bezpośrednio następujących po sobie dni, jest możliwość zawieszenia opłat. Stosowny wniosek należy złożyć pisemnie lub mailowo do Biura Stowarzyszenia (obowiązuje zaświadczenie lekarskie). Wniosek należy złożyć do 5-ciu dni od daty rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego. Podania o częściowe zwolnienie z płatności za krótszy okres nieobecności, z przyczyn innych niż choroba oraz po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku zamknięcia pływalni, Stowarzyszenie zapewnia zajęcia na ten czas na innym obiekcie, opłaty za zajęcia pozostają bez zmian.
Głównym źródłem komunikacji Stowarzyszenia Pływackiego Swimmers z klientem, jest telefon i email.
Zajęcia indywidualne:
a. opłatę za zajęcia wnosimy po zajęciach, gotówką lub przelewem na konto Stowarzyszenia ,
b. o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć, informujemy najpóźniej 24 h wcześniej bezpośrednio instruktorowi telefonicznie lub mailowo,
c. nie poinformowanie o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin wcześniej niż dzień przed terminem zajęć skutkuje przepadnięciem opłaty za zajęcia.
Zajęć nie wolno udostępniać osobą trzecim.
W przypadku dłuższej choroby lub nieobecności należy powiadomić Organizatora.
W przypadku grupy liczącej 3 osoby lub mniej, grupa może zostać rozwiązana, a pozostałe osoby za zgodą mogą być przeniesione na inne godziny lub dni.
O rezygnacji z zajęć należy poinformować Biuro Stowarzyszenia Pływackiego Swimmers, pisemnie lub e-mailem.
Kwalifikacje do grup prowadzi Biuro i/lub trener grupy.
Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z organizatorem.
W czasie świąt kalendarzowych zajęcia się nie odbywają.
Regulamin jest ważny od dnia 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.